Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Slika /slike/interreg1007/interreg_si-hr_hr_rgb.png
Program suradnje Interreg SI-HR financira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje. Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa: promicati održivo, sigurno i rezonantno granično područje usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.
Prioritetne osi:
  • Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa Ø Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine.
  • Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma Ø Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture
  •  Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom Prioritetna os je Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja
Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja Projekti moraju primjenjivati pristup usmjeren na rezultate. Dosljednost projektne intervencijske logike (tj. specifični ciljevi projekta, aktivnosti, isporučevine i očekivani rezultati) zajedno s definiranim specifičnim ciljem programa treba biti jasno pokazana.
Na temelju uvjeta ovog Poziva, projektni prijedlog mora se odnositi samo na jednu prethodno navedenu prioritetnu os i jedan specifični cilj projekta, čak i ako se neke aktivnosti projekta odnose na druge prioritetne osi. Aktivnosti moraju pokazati prekogranični utjecaj na prihvatljivo područje ovog programa. Projektni partneri moraju ispunjavati barem tri kriterija prekogranične suradnje: zajednički razvoj (obvezno), zajednička provedba (obvezno), zajedničko osoblje i zajedničko financiranje (obvezno).
Dostupna sredstva, postotak sufinanciranja i veličina projekta Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje. Sredstva su podijeljena prema prioritetnim osima na sljedeći način: Prioritetne osi Financiranje Unije Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa 28.074.358,00, Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja 5.013.278,00 Ukupno 33.087.636,00. Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i od 100.000,00 EUR do 1.000.000 EUR za prioritetnu os  (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja). Programsko područje Programa suradnje Interreg SI-HR obuhvaća sljedeće teritorijalne jedinice na razini NUTS 3.
 
U Republici Sloveniji: Pomurska region, Podravska region, Savinjska region, Zasavska region, Posavska region, Jugovzhodna Slovenija region, Osrednjeslovenska region, Primorsko-notranjska region, Obalno-kraška region;

U Republici Hrvatskoj: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija.

Prihvatljivi prijavitelji U okviru Programa suradnje Interreg SI-HR, Prioritetna os : Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa 7.1.1 Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine - Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općina, županije...) - Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge...). - Mala i srednja poduzeća 7.1.2 Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture - Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općine, županije...) - Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području zaštite prirode (npr. Natura 2000, upravljačka tijela za zaštićena područja, nadležna tijela za konzervaciju, nevladine organizacije, institucije za istraživanje i razvoj, agencije za regionalni razvoj, šumarski instituti, centri za ruralni razvoj, itd.). 7.2 Prioritetna os: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja - Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti - Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) (npr. zdravstveni centri, organizacije za socijalnu skrb, nevladine organizacije, starački domovi, agencije za regionalni razvoj, socijalna poduzeća, spasilačke službe i organizacije za civilnu zaštitu, itd.).
Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice. Vodeći partner mora se nalaziti u programskom području; projektni partneri trebaju se nalaziti u programskom području; ako se projektni partner nalazi izvan programskog područja, u prijavnom obrascu se mora navesti opravdanje za to. Podnositelji prijava koji se nalaze izvan programskog područja, ali unutar Europske unije mogu postati projektni partneri samo u posebno opravdanim slučajevima. Ako se projekt odobri, efikasno sudjelovanje partnera iz regija EU-a koje se nalaze izvan programskog područja uvjetovano je time da države članice u kojima se ti prijavitelji nalaze prihvate sve provedbene odredbe u vezi s upravljanjem, nadzorom i revizijom. Svi partneri moraju imati pravne, financijske i operativne kapacitete za sudjelovanje u programu.

Više informacija možete pronaći ovdje