Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine za područje Grada Zagreba , Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije – Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava

Slika /Slike vijesti/kulturna baština- potres.jpg
Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga

Vrijednost natječaja

800.000.000,00 

Status

Otvoren od 26.01.2021. do 30.05.2022.

Prihvatljivi prijavitelji
 
           tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br.      66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem na području Grada Zagreba; Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture
  • vjerske zajednice registrirane temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“, br. 83/02 i 73/13);
  • udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija;
  • trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost;
 
 
Sažetak

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti operacijama za pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu i provedba mjera zaštite kulturne baštine– izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja.
 
Više informacija pronađite ovdje.