Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i programa Europske unije u 2021. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u 2021. godini za pokriće dijela vlastitog udjela prijavitelja na Javni poziv u troškovima provedbe projekata financiranih iz ESI fondova i programa EU .

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave  na području Županije , koje su do podnošenja prijave na Javni poziv sklopile ugovor/dobile odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta koji se financira sredstvima iz ESI fondova i/ili programa EU.

Korisnici imaju pravo ostvariti Potporu za konkretan Projekt prijavom na javni natječaj/javni poziv samo kod jednog upravnog tijela Županije.

Maksimalna potpora po jednom korisniku iznosi 500.000,00 kn .

Iznos potpore po jednom korisniku ovisi o indeksu razvijenosti konkretnog korisnika, kao JLS-a, na način da se utvrđuje:
 
- za JLS-e I., II., III. i IV. skupine razvijenosti – u visini od 100%  iznosa prihvatljivih troškova iz t. III. st. 2. ovog Javnog poziva , ali ne više od Maksimalne potpore,
 
- za JLS-e V. i VI. skupine razvijenosti - u visini od 80% iznosa Prihvatljivih troškova, ali  ne više od Maksimalne potpore,

- za JLS-e VII. i VIII. skupine razvijenosti - u visini od 60% iznosa Prihvatljivih troškova, ali ne više od Maksimalne potpore.


Prijave na Javni poziv podnose se najkasnije do 02. studenog 2021. godine u 14,00 sati.

Više informacija o Javnom pozivu  i druge detalje možete vidjeti ovdje.