Objavljen je natječaj za provedbu Podmjere 4.3. tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/slika mjera 4.3.3.jpg
U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ - provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.  Za zahvate u sklopu tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu “ nije potrebno provoditi postupke vezane uz procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Korisnici koji posjeduju valjanu građevinsku dozvolu nisu u obvezi Agenciji za plaćanja dostaviti Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od upravnog tijela nadležnog za poslove zaštite prirode temeljem važećih propisa iz područja zaštite prirode jer je isto sastavni dio priloga zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 kuna, intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su Jedinice lokalne samouprave, šumoposjednici i udruženja šumoposjednika.

Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 4.3.3 su Pripremni radovi na donjem ustroju,  na poboljšanju (stabilizaciji) tla, na površinskoj i podzemnoj odvodnji, betonski i armirano betonski radovi i kamenarski radovi . Također se odnosi i na radove na gornjem ustroju , asfaltni radovi,  sanacije tla i klizišta, korekcije i uređenja manjih vodotoka i izvedbe manjih mostova te radovi izvedbe objekata na trasi šumske ceste i postavljanje prometne signalizacije, znakova i opreme i završni radovi .

Zahtjev za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 1. srpnja 2020. do 12:00 sati 30. listopada 2020. godine.
 
Više informacija pronađite ovdje.

 


Stranica