Objavljena dva poziva programa Creative Europe

Slika /Slike vijesti/pexels-photo-109669.jpeg

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:
1. Projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018 (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 22.11.2017. (EACEA 35/2017)
2. Potpora za projekte Europske suradnje
- manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 18.01.2018. (EACEA 32/2017)
- veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 18.01.2018. (EACEA 32/2017)

Projekt koji se prijavljuje za poziv EACEA 35/2017 ne može se prijaviti i za poziv EACEA 32/2017.
Pozivi na dostavu prijedloga podložni su raspoloživosti sredstava nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2018. godinu.


Podrška projektima europske suradnje u svezi s Europskom godinom kulturne baštine (2018.) (EACEA 35/2017)

Ciljevi i prioriteti
Glavni je cilj podrške projektima europske suradnje koji su povezani s Europskom godinom kulturne baštine (2018.) održavati svrhu Europske godine kulturne baštine (2018.) (EYCH 2018), odnosno poticati razmjenu i vrednovanje kulturne baštine Europe kao zajedničkog resursa, podizati svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima te osnažiti osjećaj pripadanja zajedničkom europskom prostoru. U tom kontekstu, dva su cilja podrške projektima europske suradnje u svezi s Europskom godinom kulturne baštine, a to su osnaživanje osjećaja pripadanja zajedničkom europskom prostoru te promicanje kulturne baštine kao izvora nadahnuća za suvremeno umjetničko stvaralaštvo i inovacije te osnaživanje interakcije između sektora kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora.
 
Prihvatljivi sudionici i zemlje
Prihvatljivi kandidati moraju biti europski kulturni subjekti koji su aktivni u kulturnim i kreativnim sektorima te moraju imati zakoniti poslovni nastan u jednoj od zemalja koja sudjeluje u potprogramu Kultura. Voditelj projekta mora imati pravnu osobnost barem dvije godine na dan roka za podnošenje prijava i mora biti u stanju dokazati svoje postojanje kao pravne osoba.

Nadalje, sljedeće vrste subjekata neće biti prihvatljive kao voditelji projekta:
- visoka učilišta (uključujući, ali ne ograničavajući se na sveučilišta) i povezane zaklade, udruge ili organizacije usmjerene na istraživanja;
- istraživačke institucije i/ili organizacije, zaklade ili udruge koje rade u istraživačkom području;
- turističke organizacije i/ili udruge.
Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.
Prijave pravnih osoba koje imaju poslovni nastan u jednoj od sljedećih kategorija zemalja prihvatljive su ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 8. Uredbe br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa te ako je Komisija započela pregovore s tom zemljom:
- svih 28 država članica EU-a te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u programu u skladu s člankom 58. Odluke Vijeća 2001/822/EZ 
- zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje koje ostvaruju korist od pretpristupne strategije u skladu s općim načelima i općim odredbama i uvjetima sudjelovanja navedenih država u programima EU-a uspostavljenima odgovarajućim okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim sporazumima;
- države članice EFTA-e koje su stranke Sporazuma o EGP-a, u skladu s odredbama Sporazuma o EGP-u;
- države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva u skladu s postupcima utvrđenima s tim državama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo sudjelovanje u programima Europske unije.
 
Prihvatljivi projekti
Potprogramom Kultura neće se podupirati projekti pornografskog ni rasističkog sadržaja kao ni oni kojima se poziva na nasilje. Potprogramom Kultura posebno se podupiru neprofitni projekti.
Nadalje, prihvatljivi projekti moraju:
- trajati najviše 24 mjeseca (prihvatljivo razdoblje); 
- bespovratna sredstva zatražena od EU-a ne mogu iznositi više od 200.000 eura, što čini maksimalno 60 % ukupnih prihvatljivih troškova; nadalje, projekti trebaju uključivati voditelja projekta i barem dva druga partnera koji imaju svoje registrirano sjedište u barem trima različitim zemljama koje sudjeluju u programu Kreativne Europe, u potprogramu Kultura. Voditelj projekta ili jedan od partnera treba imati registrirano sjedište u jednoj od ovdje spomenutih prihvatljivih zemalja;  
 
Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti moraju se odnositi na europsku kulturnu baštinu.
Aktivnosti koje su usmjerene na interakciju između kulturne baštine u svim njezinim oblicima i aspektima – materijalni, nematerijalni, digitalni i drugi sektori, moraju biti u vezi s kulturnim i kreativnim sektorima. Aktivnosti namijenjene isključivo audiovizualnim sektorima nisu prihvatljive. Međutim, audiovizualne aktivnosti mogu biti prihvatljive ako se radi o pomoćnim aktivnostima koje su namijenjene kulturnim i kreativnim sektorima, a koje nisu audiovizualne. Aktivnosti moraju početi u razdoblju od siječnja do rujna 2018. godine.
Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive:
- aktivnosti koje su usmjerene na istraživanja ili turizam koje su povezane s kulturnom baštinom;
- ankete (s obzirom na to da se diljem EU-a provodi anketa Eurobarometra o kulturnoj baštini kao dio aktivnosti Europske godine kulturne baštine);
- konferencije, izložbe, radionice itd. kao temeljne aktivnosti projekta (te vrste aktivnosti mogu biti pomoćne aktivnosti, posebno u pogledu strategija komunikacije i diseminacije projekta).
 
Proračun
Ukupni proračun za ovaj poziv na dostavu prijedloga procjenjuje se na 5 milijuna eura. Agencija zadržava pravo da ne raspodijeli sva raspoloživa sredstva.
Rok za podnošenje prijava
Prijave se moraju podnijeti i Izvršna agencija (EACEA) ih treba primiti putem elektroničkog obrasca (e-obrasca) najkasnije do 22. 11. 2017. u 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu/srednjoeuropskom ljetnom vremenu (podne, po briselskom vremenu).

Cijeli tekst smjernica s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj internetskoj adresi:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
Za više informacija obratite se svom desku Kreativne Europe:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
Kontakt unutar Agencije:
EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Potpora za europske projekte suradnje 2018. (EACEA 32/2017)

Ciljevi i prioriteti
Glavni su ciljevi potpore za europske programe suradnje sljedeći:
- jačanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje te promocija transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela.
- doprinos razvoju publike njezinim uključivanjem na nove i inovativne načine te poboljšanje pristupa kulturnim i kreativnim djelima u Uniji i izvan nje s posebnim fokusom na djecu, mlade, osobe s invaliditetom te podzastupljene skupine.
- doprinos inovativnosti i kreativnosti u području kulture, primjerice putem testiranja novih poslovnih modela i promicanja inovativnih prelijevanja na druge sektore.

Unutar gore navedenih ciljeva, prioriteti potpore za europske programe suradnje jesu sljedeći:
- promicanje transnacionalne mobilnosti umjetnika i stručnjaka s ciljem da im se omogući međunarodna suradnja i razvoj karijere;
- jačanje razvoja publike kao načina poboljšanja pristupa europskim kulturnim i kreativnim djelima te materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, kao i širenje pristupa kulturnim djelima za podzastupljene skupine.
- poticanje izgradnje kapaciteta putem inovativnih pristupa stvaranju, razvoju i testiranju novih i inovativnih modela prihoda, upravljanja i marketinga za kulturne sektore, posebice u pogledu digitalizacije, te razvoj novih vještina za stručnjake u području kulture.
- unapređenje međukulturnog dijaloga, promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, uzajamnog razumijevanja i poštovanja drugih kultura, čime se doprinosi socijalnoj integraciji migranata i izbjeglica.
 
Prihvatljivi sudionici i države
Prihvatljivi podnositelji prijava moraju biti europski kulturni subjekti aktivni u kulturnim i kreativnim sektorima kako je definirano u članku 2. Uredbe te moraju imati zakoniti poslovni nastan u jednoj od država koje sudjeluju u potprogramu Kultura. Voditelj programa mora imati pravnu osobnost najmanje 2 godine na dan roka za podnošenje prijava te mora biti u mogućnosti dokazati svoje postojanje kao pravne osobe. Fizičke se osobe ne mogu prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
Podnositelji prijava ne smiju biti u situaciji koja će ih isključiti iz sudjelovanja i/ili dodjele kako je to definirano Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Unije i pravilima njezine primjene.

Prijave pravnih osoba osnovanih u jednoj od sljedećih kategorija zemalja prihvatljive su ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 8. Uredbe br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa te ako je Komisija započela pregovore s tom zemljom:
- 28 država članica EU-a te prekomorske zemlje i područja koji ispunjavaju uvjete sudjelovanja u programu u skladu s člankom 58. Odluke Vijeća 2001/822/EZ;
- zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje koje imaju korist od pretpristupne strategije, u skladu s općim načelima i općim odredbama i uvjetima za sudjelovanje tih država u programima EU-a uspostavljenim u okvirnim sporazumima, odlukama Vijeća za pridruživanje i sličnim sporazumima;
- zemlje članice EFTA-e koje su stranke Sporazuma o EGP-u, u skladu s odredbama Sporazuma o EGP-u;
- zemlje obuhvaćene europskom politikom susjedstva u skladu s postupcima utvrđenima s tim zemljama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo sudjelovanje u programima Europske unije.
Ažuriran popis zemalja koje ispunjavaju uvjete sudjelovanja u programu Kreativna Europa (one koje ispunjavaju uvjete navedene u članku 8. Uredbe br. 1295/2013) i zemalja koje bi mogle ispunjavati uvjete u bližoj budućnosti (one s kojima je Komisija započela pregovore) može se pronaći na: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Prihvatljivi projekti
Potprogramom Kultura neće se podupirati projekti pornografskog ni rasističkog sadržaja kao ni oni kojima se poziva na nasilje. Potprogramom Kultura posebno se podupiru neprofitni projekti.

Nadalje, prihvatljivi projekti moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:
- trajati najviše 48 mjeseci (prihvatljivo razdoblje);
- za male projekte suradnje (1. kategorija) zahtijevana bespovratna sredstva EU-a ne iznose više od 200 000 EUR, što predstavlja najviše 60 % ukupnih prihvatljivih troškova; nadalje, projekti unutar 1. kategorije moraju imati voditelja projekta i najmanje dva druga partnera koji imaju registrirana sjedišta u najmanje tri različite zemlje koje sudjeluju u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa. Ili voditelj projekta ili jedan od partnera mora imati registrirano sjedište u jednoj od ovdje navedenih prihvatljivih država;
- za velike projekte suradnje (2. kategorija) zahtijevana bespovratna sredstva EU-a ne iznose više od 2 000 000 EUR, što predstavlja najviše 50 % ukupnih prihvatljivih troškova; nadalje, projekti unutar 2. kategorije moraju imati voditelja projekta i najmanje pet drugih partnera koji imaju registrirana sjedišta u najmanje šest različitih država koje sudjeluju u potprogramu Kultura programa Kreativna Europa. Ili voditelj projekta ili jedan od partnera mora imati registrirano sjedište u jednoj od ovdje navedenih prihvatljivih država.
 
Prihvatljive aktivnosti
Aktivnosti se moraju odnositi na kulturne i kreativne sektore. Aktivnosti namijenjene isključivo audiovizualnim sektorima nisu prihvatljive u sklopu potprograma Kultura. Međutim, audiovizualne aktivnosti mogu biti prihvatljive sve dok su pomoćne aktivnostima koje su namijenjene kulturnim i kreativnim sektorima, a koje nisu audiovizualne.

Aktivnosti moraju započeti:
- za 1. kategoriju - mali projekti suradnje: između svibnja i prosinca 2018.
- za 2. kategoriju - veliki projekti suradnje: između lipnja i prosinca 2018.

Organizacija može biti voditelj samo JEDNOG tekućeg podržanog programa iz 2. kategorije. To znači da, u slučaju odabira, voditelj tekućeg projekta iz 2. kategorije mora osigurati da ne postoji preklapanje razdoblja prihvatljivosti između tekućeg podržanog projekta i projekta za koji se prijavljuje.

Proračun
Ukupni se proračun za ovaj poziv na dostavu prijedloga procjenjuje na 40 milijuna EUR. S ciljem uspostavljanja prikladne zastupljenosti malih programa suradnje (1. kategorija), predviđa se indikativna financijska omotnica od 15,2 milijuna EUR (38 % ukupnog proračuna). Agencija zadržava pravo da ne raspodijeli sva raspoloživa sredstva.
Rok za podnošenje prijava
Prijave se moraju podnijeti i Izvršna agencija (EACEA) mora ih primiti putem elektroničkog obrasca (e-obrasca) najkasnije do 18. 1. 2018. u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu (CET/CEST) (podne po briselskom vremenu).

Cijeli tekst smjernica s obrascima za prijavu može se pronaći na sljedećoj internetskoj adresi:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
Za sve dodatne informacije obratite se svom desku Kreativne Europe:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en
Kontakt unutar Agencije:
EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Important notification: Please note that the authoritative source of information is the English version. If there is any conflict between the translated versions and the English, the latter takes precedence.


Vijesti