Predstavljene mjere Upravnog odjela za fondove EU

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Predstavnicima gradova i općina, kao i pravnim osobama kojima je Županija osnivač ili većinski vlasnik danas  su predstavljene mjere koje će se provoditi u 2019. u sklopu Programa pripreme i provedbe projekata koji će se financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa EU.

Županija će u ovoj godini raspisati javne pozive za tehničku pomoć za prijavu projekata na natječaje i javne pozive u okviru ESI fondova i programa EU, za izradu projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora, za izradu strategija i provedbu projekata razvoja pametnih gradova, za sufinanciranje vlastitog udjela korisnika pri provedbi projekata koji se financiraju iz ESI fondova i programa EU te za razvoj WiFi pristupnih točaka u gradovima i općinama.

U prethodnom razdoblju u okviru navedenih mjera sufinancirana su 354 projekta, uključujući 130 projekata za izradu projektne dokumentacije i 112 projekata za tehničku pomoć, za što je izdvojen iznos od 15,2 milijuna kuna.

„Uz već dobro poznate mjere koje provodimo od 2015., novina je mjera kojom se žele uspostaviti WiFi pristupne točke, kao jedan od temelja daljnjega razvoja gradova i općina. Mjeru ćemo provoditi u ovoj i u idućoj godini ne bi li svaki grad i općina na svojem području imali određene lokacije pokrivene besplatnim WiFi internetom. Za ovu mjeru osigurali smo u ovoj godini milijun kuna, što bi, očekujemo, bilo dovoljno za uspostavu pristupnih točaka u 12-13 jedinica lokalne samouprave. Za uspostavu ovih točaka odobravat ćemo po 80.000 kuna“, rekao je Velimir Kokot, pročelnik Upravnog odjela za fondove EU, regionalnu i međunarodnu suradnju, te dodao da je za svih pet mjera u 2019. godini osiguran iznos od 5,8 milijuna kuna, od čega čak 4 milijuna kuna za tehničku i projektnu dokumentaciju.

Uvodno je prisutne pozdravila zamjenica župana Nadica Žužak, rekavši da povlačenje europskih sredstava od strane gradova i općina ne doprinosi samo njihovu razvoju, nego i razvoju županije u cjelini. Prisutni su upoznati i s digitalnom aplikacijom putem koje će se, od ove godine, elektroničkim putem podnositi prijave za povlačenje županijskih sredstava kroz pet navedenih mjera. 

Javni pozivi objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Zagrebačke županije, pod rubrikom „Natječaji / Javni pozivi / Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju“.Vijesti