Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Slika /Slike vijesti/slike vijesti 2020/socijalna skrb.jpg
Strategija borbe protiv siromaštva u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. temeljni je dokument koji omogućuje sustavan i zajednički pristup svih relevantnih dionika u rješavanju i sprječavanju novih pojava siromaštva i  socijalne isključenosti. Strategija borbe protiv siromaštva je postavila cilj da će do 2020. godine u Hrvatskoj biti 150.000 manje osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Proces deinstitucionalizacije ranjivih skupina istaknut je kao prioritet u svim strateškim dokumentima Republike Hrvatske. Navedeni proces, s kojim se započelo devedesetih godina prošlog stoljeća i koji se odnosio na određene korisničke skupine (djeca i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, odrasle osobe s invaliditetom), rezultirao je provedbom niza aktivnosti koje su uključivale izmjene zakonodavnog okvira u svrhu razvoja širokog spektra usluga, a u konačnici i donošenjem Plana deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. Planom deinstitucionalizacije su bili određeni ciljevi, kao i daljnje aktivnosti na tom području sa svrhom smanjenja ulazaka u institucije i povećanja izlazaka iz institucija u nove oblike skrbi (za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju te odrasle osobe s invaliditetom). Dana 13. prosinca 2018. godine usvojen je Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018.-2020. godina, kojim su obuhvaćene i ostale ranjive skupine koje su kao ciljane skupine definirane ovom operacijom. Proces deinstitucionalizacije je dugotrajan i složen proces koji ne znači samo „deinstitucionalizirati“ osobu u doslovnom smislu te riječi već osigurati sve pretpostavke potrebne za njezino uključivanje u život lokalne zajednice.

Cjelovit proces deinstitucionalizacije je podijeljen u tri međusobno povezana usporedna procesa:
1. proces deinstitucionalizacije (izmještaja korisnika)
2. proces transformacije (smanjenje smještajnog kapaciteta ustanova)
3. proces prevencije institucionalizacije (korisnika) i razvoj izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici.

Specifični ciljevi poziva :
- Smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga
- Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
- Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ukupna bespovratna sredstva iznose 100 %  - 100.000.000,00 kn , sredstva Europske unije 85% - 85.000.000,00 kn  i sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% - 15.000.000,00 kn.

Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70 % ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta. Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

Prihvatljivi prijavitelji: Ustanova socijalne skrbi upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: - centar za socijalnu skrb i prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: - ustanova; - udruga; - vjerska zajednica; - pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; - zadruga.

Više informacija pronađite ovdje.